Vedtægter

Stiftet i Rønne 3. oktober 1969

 

1. Foreningens formål.

-At være et samlingspunkt for tidligere udsendt personel, med medlemskab i Danmarks Veteraner.

-At knytte og styrke de kammeratlige bånd blandt medlemmerne, bl.a. ved mødevirksomhed, selskabelige sammenkomster m.m.

-At yde kammeratlig og psykisk støtte hos soldater før, under og efter internationale missioner, samt til pårørende på det lokale plan.

-At hædre faldne i tjeneste og afdøde medlemmer på værdig vis.


2. Medlemmer.

Som medlem kan optages enhver, der har gjort eller gør tjeneste i fredstøttende/fredsskabende og/- eller humanitære missioner og har modtaget en erkendelsesmedalje herfor. Eller på anden vis har modtaget statens veterankort.

Beslutning om eksklusion af medlemmer, der har gjort sig skyldig i én i den offentlige mening vanærende handling eller som skader foreningens omdømme og tarv, kan kun træffes af repræsentantskabet. Den til eksklusion indstillede, har ret til personligt at forsvare sig her.
Som støttemedlem kan optages enhver, der måtte ønske det. Støttemedlemmer betaler støttemedlemskontingent og modtager foreningsbladet. Herudover har støttemedlemmer ingen forpligtelser eller rettigheder i landsforeningens eller i den støttemedlemmet tilknyttede lokalforenings anliggender.

3. Kontingent.

Kontingentet opkræves af landsforeningen.

Kontingentet indeholder betaling for medlemsbladet Danmarks Veteraner. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af repræsentantskabet.

Kontingentet opkræves helårligt med forfaldsdato den 15. januar.

Nye medlemmer betaler hel- eller halvårligt kontingent. Efter den 24. oktober og året ud, betales helt kontingent gældende fra indmeldelse og næste år.

Dette kan afvige, hvis hovedbestyrelsen har lavet ændringer til kontingentet, eller på anden måde lempet på betalingen, i forbindelse med optagelse af nye medlemmer.

Manglende betaling af kontingent, medfører sletning af medlemskab og nulstilling af anciennitet.

Ved senere genindmeldelse, er det ikke muligt at genoptage sin anciennitet.

4. Lokalforeningsbestyrelsen.

Lokalforeningens bestyrelse består af 7 medlemmer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 menige bestyrelsesmedlemmer.

Formand, sekretær og 2 menigt medlem vælges ved direkte valg i de lige år.

Næstformand, Kasserer og 1 menigt medlem vælges ved direkte valg i de ulige år.

Desuden vælges der 2 bestyrelses suppleanter, som vælges hvert år.

Bestyrelsen er ansvarlig for lokalforeningens midler samt dens virke og trivsel.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflertal.

Desuden tilstræbes det at der vælges 2 revisorer (dog min. 1). Revisorerne vælges for en 2-årig periode, således at der er en revisor på valg hvert år.

Formanden, kassereren og 1 dertil udpeget bestyrelsesmedlem repræsenterer lokalforeningen ved repræsentantskabet på generalforsamlingen.

5. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er lokalforeningens højeste myndighed.

Stemmeret har alle, der er gyldige medlemmer af Danmarks Veteraner –

lokalforening Bornholm.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden landforeningen afholder deres repræsentantskabsmøde.

Angående tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen annonceres dette senest

14 dage før, i medlemsbladet Danmarks Veteraner, eller ved skriftlig henvendelse (via e-mail og/eller post), til medlemmerne. Hvoraf det fremgår hvem der er på valg og om valg/genvalg ønskes.
Hvis og såfremt det ønskes kan årsregnskabet rekvireres hos kassereren.

Indkomne forslag skal være formanden skriftlig i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden skal mindst indeholde nedenstående punkter.

 • Valg af dirigent og stemmetæller.
 • Formandens beretning og godkendelse heraf.
 • Regnskabet og godkendelse heraf (regnskabet følger kalenderåret).
 • Indkomne fors
 1. Valg af formand, sekretær og 2 bestyrelsesmedlem (lige år).
  b. Valg af næsteformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem (ulige år).
  c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år).
 2. Valg af revisor (hvert år) jvf. afsnit om revisorer § 4.
 • Valg af repræsentanter.
 • Eventuelt

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Forlanger et medlem skriftlig afstemning skal det altid efterkommes.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 25 % af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger det.

Begrundede forslag til ekstraordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

6. Regnskab.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Den af generalforsamlingen valgte kasserer er ansvarlig for lokalforeningens daglige økonomiske virke, herunder udarbejdelse af det årlige regnskab til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt revision kan finde sted når revisoren ønsker det.

Regnskab og revision skal forsynes med revisionspåtegning af lokalforeningens valgte revision og bestyrelse.

7 Støtte.

Hvis et medlem ønsker økonomisk støtte til, et for lokalforeningens prisværdigt formål, dvs. officielle arrangementer, repræsentationer og lignende, kan man søge lokalforeningsbestyrelsen om tilskud hertil.

8. Vedtægtsændring og foreningens opløsning.

Ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 stemme flertal på generalforsamlingen, eller det til indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning af lokalforeningen.

Lokalforeningen kan opløses når 3/4 af generalforsamlingens deltagere stemmer herfor, og dette bekræftes ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling (tidligst 14 dage efter og senest 28 dage efter).

I tilfælde af lokalforeningens opløsning skal dens økonomiske midler og trofæer fordeles efter generalforsamlingens ønsker. Ved simple håndsoprækning om de enkelte sager, ved stemmelighed er det formanden der har den afgørende stemme.

Rønne, 01-07-2021

                  Formand                                                                 Dirigent 

                Helge Hansen                                                        Vagn Risager

 

Link til Originalt dokument tryk HER